Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en privacyverklaring WHEELS ONLINE
Onderneming: R&S WHEELS bvba (hierverder genoemd als WHEELS ONLINE)
Adres: Kasteelstraat 103, 9255 Buggenhout
Tel: +32 (0)472/93.93.56 Email: info@rs-wheels.be

Artikel 1: Aanvaarding van de algemene gebruikersvoorwaarden van deze website
Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

Artikel 2: Algemeen
Alle aanbiedingen hebben de verder beschreven leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
Naast deze algemene voorwaarden kan WHEELS ONLINE aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
De hierin vermelde voorwaarden gelden te allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn met of afwijken van de voorwaarden van WHEELS ONLINE.

Artikel 3: Opgegeven productinformatie
Artikel 3.1.: Geïllustreerde producten
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering of ter illustratie en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding van een overeenkomst zijn.

Artikel 3.2.: Prijzen
Alle vermelde prijzen op de website zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld. Voor de producten en/of diensten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van WHEELS ONLINE of  op de offerte, onder voorbehoud van type- of drukfouten, die aan de koper geïnformeerd kunnen worden door WHEELS ONLINE. WHEELS ONLINE levert tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.

Artikel 3.3.: Offertes/aanbiedingen
De prijsvermeldingen van WHEELS ONLINE zijn geen offerte. Offertes worden enkel verstuurd/afgegeven op speciaal verzoek afgegeven en hebben een geldigheidsduur van 7 dagen tenzij anders vermeld.
Alle aanbiedingen op onze website gelden zolang deze op de site staan. WHEELS ONLINE behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen. Eventuele leveringstermijnen gelden slecht als aanwijzing en houden geen verbintenis in.

Artikel 4: De koopovereenkomst
De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van de ondertekende orderbevestiging via e-mail, internet, telefonisch of andere.
WHEELS ONLINE heeft het recht om, zonder redenen te vermelden, bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.
Verkoop aan particulieren dienen geen BTW nummer op te geven. Verkoop aan Belgische ondernemingen moeten juiste facturatie gegevens, inclusief BTW/ondernemingsnummer, vermelden. Verkoop tussen bedrijven buiten België, met een geldig BTW nummer, en WHEELS ONLINE kunnen onder intracommunautaire regeling geschieden.

Artikel 5: Betaling
Levering vindt pas plaats nadat de betaling is ontvangen, tenzij anders werd overeengekomen. Betaling kan onder rembours of via overboeking vooraf op onze rekening. Betaling na levering is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk tussen beide partijen overeengekomen. Een factuur van WHEELS ONLINE, dient betaling te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Ingeval van laattijdige of onvolledige betaling is de koper aan WHEELS ONLINE, de verkoper, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% van de hoofdsom, alsook verwijlintresten van 12%/jaar vanaf de factuurdatum.
WHEELS ONLINE kan, bij het  laattijdige of onvolledige betaling, de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra de verkoper hiertoe is overgegaan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten integraal voor rekening van de debiteur. Claims en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 6: Aankoop richting koper

Artikel 6.1: Levering
NA betaling van het factuur, middels ontvangst van de koopsom op onze rekening, contant of onder rembours, vindt de levering plaats binnen zeven werkdagen, indien anders aangegeven (beschikbaarheid). Mocht de levertijd de zeven werkdagen overschrijden, krijgt de koper hierover bericht met de reden van vertraging.
De leveringstermijnen gelden slecht als aanwijzing en houden geen verbintenis in. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper niet het recht op enige schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie tegen WHEELS ONLINE.

Artikel 6.2: Verzending
Zendingen worden door WHEELS ONLINE op eigen risico verstuurd, tenzij de koper zelf transport heeft geregeld. WHEELS ONLINE draagt het risico voor de producten over, vanaf het ogenblik waarop zij aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
De koper dient, bij aflevering, de producten in ontvangst te nemen. Bij niet in ontvangst name van de verstuurde producten worden de producten door de koeriersdienst opgeslagen, daags nadien opnieuw aangeboden of terug gestuurd naar WHEELS ONLINE. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper.
Bij weigering voor in ontvangst name, worden ze terug gestuurd naar WHEELS ONLINE, eventueel na opslag bij koeriersdienst. In geval de koper zonder rechtsgeldige annulering een bestelde zending geweigerd heeft in ontvangst te nemen of 2 weken niet heeft afgehaald van de door koeriersdienst op te geven opslagplaats, zal WHEELS ONLINE de koper een factuur sturen voor gemaakte kosten, oa.: transportkosten, administratiekosten, alsmede mogelijke waardevermindering aan de producten. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van 55,- Euro .
WHEELS ONLINE kan bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven.

Artikel 6.3: Afhaling
Bestelde producten zijn ook af te halen bij het magazijn. Van zodra de producten op de wagen staan of in bezit van de koper, draagt WHEELS ONLINE het risico over aan de koper.
Indien op de wagen gemonteerd, erkent de koper uitrdrukkelijk eropgewezen te zijn dat na het verlaten van de werkplaats na verloop van 25km de wieldeksels en de mielbouten dinen aangespannen te worden; De verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies.

Artikel 7: Garantie

Artikel 7.1: Product identificaties
De fabrieks- of handelsmerken zoals type- of identificatienummers of tekens, op de door WHEELS ONLINE afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Elke wijziging, hoe dan ook, doet de garantie vervallen.

Artikel 7.2: Garantie aanmerking
Op geleverde producten wordt vier maanden, startend vanaf de facturatiedatum, materiaal – en lakgarantie verleend, tenzij anders is vermeld.
De koper dient bij het product, in aanmerking voor garantie, afhankelijk van het merk en type te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving en dient deze op eigen kosten met de factuur te retourneren naar WHEELS ONLINE of een daartoe aangewezen reparatie servicecenter. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van verwijtbare defecten aan het geleverde product, zullen deze gebreken worden verholpen.
Worden de goederen geleverd met schade aan verpakking, inhoud of anderszins, meld dit direct aan de koerier, laat “verpakking beschadigd” door de koerier optekenen vooraleer deze te ondertekenen en contacteer ons direct. Monteer of gebruik de goederen niet alvorens u ons gecontacteerd heeft. Nadat wordt bepaald of het transport- dan wel montageschade betreft, wordt in samenspraak met de klant tot vervanging van de beschadigde producten overgegaan.
Reeds gemonteerde velgen en/of banden op een voertuig kunnen niet meer geclaimd worden voor transportschade of veroorzaakt voor ontvangst. Wij randen u aan de goederen direct na ontvangst te inspecteren. Schade veroorzaakt door de koper worden niet vergoed. Alle reparatie en verzendkosten zijn voor eigen rekening.

Garantie komt enkel toe aan de persoon waarop het product is gefactureerd. Bij wederverkoop vervalt dit.

 • De koper heeft kan geen garantie verkrijgen:
 • indien de koper de producten heeft verwaarloosd of onjuist is onderhouden.
 • indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht
 • indien de goederen gerepareerd zijn.
 • bij onjuist of roekeloos gebruik, verkeerde montage, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen, zoals bvb agressieve velgenreinigers
 • indien schade door inwerken van zaken als pekel en zouten.
 • indien schade door gebruik van sneeuwkettingen
 • indien schade door hogedrukreinigers
 • onvoldoende onderhoud
 • gebruikelijke schade of slijtage (oa. stoeprandschade)
 • indien schade van buitenaf of door derden( oa. Steenslag, corrosie, schade van slaglood bij balanceren door derden, gebruik van verkeerde ventielen door derden, gevolgschade ontstaan bij bandmontage door derden,…)

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten door WHEELS ONLINE wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
WHEELS ONLINE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan producten, ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.
WHEELS ONLINE is niet aansprakelijk voor schade (on)rechtstreeks veroorzaakt door een defect van het geleverde product/dienst aan personen of andere producten van koper en/of derden. Noch door onverantwoord gebruik van de producten, in welke toestand ook (stilstaand – rijdend)
De wetgeving en richtlijnen van banden en velgen zijn uiteenlopende per regio en per land. Voorgestelde banden- en velgmaten en specificaties door de velgen configurator kunnen geen rechten worden ontleend. WHEELS ONLINE geeft deze informatie ter illustratie en is hiervoor niet aansprakelijk voor de juistheid. De koper dient voor aankoop zelf te controle, dit kan op het gelijksvormigheid attest teruggevonden worden of op de papieren van de wagen of u kan informatie vragen bij garage/autokeuringn, dat de aangekochte producten binnen de toleranties vallen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
WHEELS ONLINE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan producten, ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.
WHEELS ONLINE is niet aansprakelijk voor schade (on)rechtstreeks veroorzaakt door een defect van het geleverde product/dienst aan personen of andere producten van koper en/of derden. Noch door onverantwoord gebruik van de producten, in welke toestand ook (stilstaand – rijdend)
De wetgeving en richtlijnen van banden en velgen zijn uiteenlopende per regio en per land. Voorgestelde banden- en velgmaten en specificaties door de velgen configurator kunnen geen rechten worden ontleend. WHEELS ONLINE geeft deze informatie ter illustratie en is hiervoor niet aansprakelijk voor de juistheid. De koper dient voor aankoop zelf te controle, dit kan op het gelijksvormigheid attest teruggevonden worden of op de papieren van de wagen of u kan informatie vragen bij garage/autokeuringn, dat de aangekochte producten binnen de toleranties vallen.

Artikel 10: Overmacht
WHEELS ONLINE zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.
Indien, door overmacht, WHEELS ONLINE niet aan haar verplichtingen, naar de koper toe, kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien deze meer dan  1 maand duurt, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade) vergoeding.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan WHEELS ONLINE of rechthoudende derden.

Artikel 12: Geschillen
Alle voorkomende betwistingen worden voorgelegd aan de recht­banken van het arrondissement Dendermonde die alleen, en in alle gevallen, bevoegd zijn er kennis van te nemen.

Artikel 13: Privacyverklaring
Artikel 13.1: Verwerking persoonsgegevens
WHEELS ONLINE volgt de Belgische wetgeving van beschikking tot verwerking persoonlijke gegevens, na van 8 december 1992, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en vanaf 25 mei 2018 door de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR), rekening houdend met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.
De wet schrijft dat de persoon of een bedrijf die, persoonsgegevens verzamelt, hiervoor de toestemming moet hebben van de persoon, waarover de gegevens gaat. De gegevens moeten juist en relevant zijn en mogen enkel worden verzameld voor duidelijke, specifieke en wettelijke doeleinden.
WHEELS ONLINE verzamelt gegevens die door de bezoeker van de website worden overgemaakt via: het contactformulier, bestelformulier en tijdens het aanmaken van een account op de webshop. Deze gegevens worden enkel door WHEELSONLINE gebruikt om de bezoeker de eventueel gevraagde diensten of producten te leveren. De registratie, van de bezoeker, maakt het mogelijk zodat WHEELS ONLINE hem/zij kan contacteren ivm de door hem gestelde vragen, en om WHEELS ONLINE in staat te stellen om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren.
Door een vakje aan te klikken, bestemd voor het gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, bij het contact-, bestelformulier en registratie van zijn account, geeft de bezoeker toestemming dat WHEELS ONLINE zijn persoonsgegevens mag verzamelen en verwerken.
U kan jouw persoonlijke gegevens op ieder moment inkijken, wijzigen en/of laten verwijderen door contact op te nemen via info{@}wheelsonline.be
Bescherming van de privacy van persoonsgegevens worden verzeker doordat wij gebruik maken van een SSL-certificaat op Domain Validation level, uitgereikt door COMODO CA Limited.

Artikel 13.2: Contactformulier
Gegevens verworven bij het contactformulier op de website, zal WHEELS ONLINE deze enkel gebruiken om de bezoeker te kunnen contacteren ivm zijn/haar vragen en opmerkingen, om de eventueel bestelde diensten en/of goederen te kunnen leveren, en om de klant via e-mail, per post of telefonisch te contacteren, als WHEELS ONLINE van uitgaat dat de klant baat kan hebben bij de meegedeelde informatie.
Bij het verzenden van het contactformulier wordt verzocht om een vakje aan te klikken, om uitdrukkelijk toestemming te vragen met de verwerking van persoonsgegevens, zoals reeds omschreven in deze privacyverklaring.
Gegevens blijven bewaard zolang de bezoeker klant is bij WHEELS ONLINE. Uw persoonlijke gegevens kan u op ieder moment inkijken, laten wijzigen of laten verwijderen door contact op te nemen via info{@}wheelsonline.be.

Artikel 13.3: Bestelformulier
Persoonlijke gegevens worden opgeslagen bij het plaatsen van een bestelling in onze webshop. Zodat wij uw transactie correct kunnen behandelen. Opgeslagen gegevens worden bewaard in uw persoonlijke rekening, dit voor de periode u klant bent bij WHEELS ONLINE. Hierdoor kunnen latere transacties sneller verlopen. Bij een bestelling, op onze webshop, zal u verzocht worden een vakje aan te klikken, om uitdrukkelijk uw toestemming te geven mbt het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.
Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk zodat WHEELS ONLINE een goede uitvoering geven van de door u geplaatste bestelling.

Artikel 13.4: Beperking van het gebruik van persoonsgegevens
WHEELS ONLINE geeft geen enkele persoonlijke informatie door aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

Artikel 13.5: Beveiliging van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden met beveiligd behulp van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Om de kans op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, verstrekking en wijzigingen te minimaliseren. Onze beveiliging bestaat bijvoorbeeld uit firewalls en gegevensversleuteling, fysiek toegangsbeheer bij onze datacenters en autorisatiebeheer voor informatietoegang. Als u denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, neemt u dan contact op met Customer Support.

Artikel 14: Cookie Policy
Artikel 14.1: Toestemming
WHEELS ONLINE verzamelt gebruik van cookies uw persoonsgegevens. Door de wetgeving rond GDPR is uw toestemming vereist. Door het accepteren van de pop-up ‘de cookie policy’ verleent u WHEELS ONLINE de uitdrukkelijke toestemming. Elk moment kan u uw toestemming over het gebruik van cookies door WHEELS ONLINE intrekken.

Artikel 14.2: Wat zijn cookies?
Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer of mobiel toestel worden geïnstalleerd. WHEELS ONLINE kan met de hulp van deze cookies informatie verzamelen over uw surfgedrag op de website. Door deze cookies wordt u ook bij volgende bezoeken herkend en hoeft u niet opnieuw moet aan te melden. Via deze manier kunnen wij ook de bezoekers op onze website tellen en hun surfgedrag op onze webshop analyseren. Zo kunnen wij de bezoekers profileren en de website steeds verbeteren. Toestemming intrekken kan steeds door een e-mail te sturen naar info{@}wheelsonline.be. WHEELS ONLINE maakt ook gebruik van cookies geplaatst door derden.

Artikel 14.3: Welke cookies worden gebruikt?
Onderstaande tabel geeft u meer informatie over de afzonderlijke cookies die we gebruiken en alsook de doeleinden waarvoor we ze gebruiken:

LIJST

Artikel 14.4: Google en Google Analytics
WHEELS ONLINE gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Om deze te kunnen gebruiken plaatst Google Inc. cookies op uw computer of mobiel toestel. In opdracht van WHEELS ONLINE zal Google Analytics deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om te rapporteren. U kunt het gebruik van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door een browser plug-in te installeren met volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

De volgende cookies worden door Google en Google Analytics ingesteld:

LIJST

Artikel 14.5: Facebook

WHEELS ONLINE maakt gebruik van een Facebook Pixel. De Facebook pixel laat cookies achter op jouw computer of mobiel toestel, zodat uw gegevens op de website worden bijgehouden. WHEELS ONLINE verkrijgt op die manier informatie over uw surfgedrag op de website als op Facebook. Zo kan WHEELS ONLINE u profileren voor marketingdoeleinden.

De volgende cookie is door Facebook ingesteld:

LIJST

Artikel 14.6: Het gebruik van cookies beletten
Cookies kan u steeds blokkeren door de instelling op uw browser aan te passen om zo alle of enkele cookies te blokkeren. Indien u instelt om alle cookies te blokkeren, is het mogelijk dat u weinig of geen toegang krijgt op onze website. Vragen of inlichtingen mbt de cookie policy kan u altijd naar ons sturen.

Artikel 14.7: Nuttige links omtrent het beheer van cookies op uw browser
Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NLom/kb/ph21411?locale=nl_NL